Select Page

PRIVACYBELEID | CHECKNET

 

Algemeen

We vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. We willen onze klanten en de gebruikers van onze diensten en websites zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.

Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten om u vertrouwd te maken met onze praktijken op dat vlak.

first
1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor alle natuurlijke personen, zoals huurders, verhuurders, hun gevolmachtigden, … Dit Privacybeleid is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen.

Je zal ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg daartoe deze link: https://www.privacycommission.be/nl.

Tot 24/05/2018 vormen de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy. Vanaf 25/05/2018 zal die vervangen worden door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Aangezien deze Privacyverklaring al op de nieuwe wetgeving gebaseerd is, zullen bepaalde procedures die in deze Privacyverklaring beschreven worden, pas na die datum operationeel zijn.

2. Wat betekent 'persoonsgegeven', 'verwerking van gegevens' en wie is 'verwerkingsverantwoordelijke' en wie is de bevoorrechte contactpersoon 'DPO'?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een contractnummer, een e-mailadres.

De verwerking is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

CheckNet Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk – Bedrijvencentrum De Kien – Nijverheidskaai 3 bus 21, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0627.908.813 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij je aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens. Als enig contactpunt binnen onze onderneming hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming (‘data protection officer’ of ‘DPO’) aangesteld met de volgende contactgegevens :
CheckNet Belgium NV
Data Protection Officer
Bedrijvencentrum De Kien
Nijverheidskaai 003/21
8500 Kortrijk
privacy@checknet.be

3. Welke gegevens verwerken we?

Tijdens onze diverse contacten met u moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen: identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, …), contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon, …), gegevens over het pand dat verhuurd en gehuurd wordt, gegevens over de huurovereenkomst, …

Checknet kan sommige van uw gegevens onder meer verzamelen :

 • Wanneer je klant wordt
 • Wanneer je de formulieren, documenten en contracten invult die wij je voorleggen
 • Wanneer je een beroep doet op onze diensten en producten
 • Wanneer je contact met ons opneemt via de diverse kanalen die je ter beschikking worden gesteld
 • Wanneer jouw gegevens worden gepubliceerd of meegedeeld door gemachtigde derden (personen die je speciaal gemachtigd hebt, het Belgisch Staatsblad, je vastgoedmakelaar, je rentmeester, syndicus), …
 • Wanneer je gegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze websites : wanneer je online een offerte vraagt of een bestelling plaatst, of dat voor ujegedaan wordt door bv je vastgoedmakelaar, beheerder, …
 • Wanneer je één van onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze apps via de cookies en andere technologieën, …
 • Tijdens of na het uitvoeren van de plaatsbeschrijving
  Wanneer wij je persoonsgegevens vragen, heb je het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het starten van een commerciële relatie of de uitvoering van onze diensten kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.
4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van onze diensten
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen zoals voorkoming van het witwassen van geld, bestrijding van fiscale fraude en fiscale verplichtingen van CheckNet Belgium NV.
 • Wanneer Checknet daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.
5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

De toegang tot je persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

Wij hebben technische middelen en gespecialiseerde teams die zich in de eerste plaats toeleggen op de bescherming van uw persoonsgegevens voorzien. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Deze gegevens kunnen in geen geval buiten de Europese Unie worden bewaard. Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

6. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de CheckNet groep. Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij CheckNet zelf. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij,  je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • Er een wettelijke verplichting is.
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor CheckNet of de betrokken derde. Dit gebeurt enkel mits uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.
 • Je ons daar toelating voor geeft. Indien ChecknNet op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. Je hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet.
7. Hoe bepaal je als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Wij gebruiken jouw gegevens om je een uitstekende dienstverlening en algemene communicatie te bezorgen over de producten die je bij ons hebt of die voor jou interessant kunnen zijn. In dit niveau worden de hierboven vermelde gegevens verwerkt in het kader van onze wettelijke verplichtingen, ons legitiem belang en de goede uitvoering van je contract (incl. klachten – en klantenbeheer, alsook het informeren over en de verbetering van de dienstverlening). Je opteert ervoor om geen direct marketing te ontvangen, maar CheckNet blijft je natuurlijk wel informeren over een optimaal gebruik van de producten en diensten die je reeds hebt. Zo kunnen we je bijvoorbeeld, een voorstel doen voor een product of dienst dat beter past bij jouw behoeften .

8. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Jouw recht op toegang
Je hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die jezelf betreffen. Je kunt ons vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van je verwerken
 • Waarvoor wij die verwerken
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens
 • Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken

Je dient je recht op toegang schriftelijk uit te voeren, ter attentie van CheckNet Belgium NV, Nijverheidskaai 3 bus 21 te 8500 Kortrijk of per e-mail naar privacy@checknet.be.
Om uwjerecht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dient je ons een bewijs van jouw identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

CheckNet heeft 45 dagen om je aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer CheckNet je aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan je aanvraag in handen heeft.

Indien je enige reden hebt om aan te nemen dat CheckNet je aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen via privacy@checknet.be zodanig dat wij, samen met jou, de opties kunnen bekijken.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien CheckNet niet reageert op jouw aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

Je recht op verbetering en verwijdering
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan je onze diensten contacteren. Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij je soms, afhankelijk van jouw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Wij kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen.

Je recht op verzet tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing
Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kan daarvoor altijd contact opnemen met CheckNet en onze mogelijkheid tot promoties en/of acties via telefoon, post, sms of e-mail te deactiveren.

9. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

CheckNet draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van uw huurovereenkomst, de wettelijke bewaarperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

10. Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze websites, hanteren wij ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites
Je kan onze websites bezoeken zonder je persoonsgegevens mee te delen. Met jouw toestemming (voor zover nodig) kunnen wij je als bezoeker van onze websites informeren over een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten. Sommige onderdelen of functies zijn voorbehouden aan CheckNet klanten. Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij jouw klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies tengevolge van uw gebruik van onze websites.

Cookies
Wat zijn cookies?
Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op jouw eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die het gebruiksgemak van onze websites en apps optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze websites beter afstemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Welke soorten cookies gebruiken we?

 • Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonsgegevens…
 • Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van je winkelwagentje en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Mobiele apps
CheckNet kan verschillende apps aanbieden. Als je van deze diensten gebruik maakt, dan kan het ook noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken. Die gegevens worden steeds verwerkt conform de bepalingen van dit Privacybeleid.

11. Hoe kan ik CheckNet contacteren?

Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met je privacy, inclusief het uitoefenen van uw recht op toegang kan je contact opnemen via privacy@checknet.be.

12. Blijf op de hoogte van aanpassingen

De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in de bestanden van CheckNet.

CheckNet kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid hier te raadplegen. Uiteraard informeren wij je via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging.

Onze algemene voorwaarden en de voorwaarden van specifieke diensten hebben, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op dit privacybeleid.

CheckNet - plaatsbeschrijvingen expert

Bedrijvencentrum De Kien
Nijverheidskaai 3/0021 | B-8500 Kortrijk
+32 (0)2 219 07 70 | info@checknet.be


RPR Gent, afdeling Kortrijk | KBO 0627.908.813

© 2024 | CheckNet