Select Page

Algemene voorwaarden

Versie 27/09/2023

Definities‭:‬

  • “besteller”‭: ‬iedereen die als professionele klant of consument een bestelling plaatst bij CheckNet‭.
  • “professionele klant”‭: ‬elke besteller die beroepsmatig bestellingen plaatst bij CheckNet waaronder begrepen‭ (‬maar niet beperkt tot‭) ‬een vastgoedmakelaar‭, ‬een vastgoedbeheerder‭,‬‮…‬‭ ‬en voor wie CheckNet een professioneel account aanmaakt‭.‬
  • “consument”‭: ‬elke besteller die in de hoedanigheid van de verhuurder occasioneel en niet beroepsmatig een bestelling plaatst bij CheckNet‭. ‬‭ ‬
  • “huurpartijen”‭: ‬huurder en verhuurder betrokken bij de huurovereenkomst waarvoor de besteller een bestelling plaatst bij CheckNet‭.‬

1‭.‬ Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst‭, ‬zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding‭, ‬offerte of overeenkomst tussen Checknet Belgium NV‭, ‬met‭ ‬maatschappelijke zetel te 8500‭ ‬Kortrijk‭, ‬De Kien‭ ‬‮–‬‭ ‬Nijverheidskaai 3/0021‭, ‬geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen‭ ‬onder nummer 0627.908.813‭ (‬“CheckNet”‭) ‬en de besteller‭. ‬CheckNet verschaft aan de besteller‭, ‬onder de hierna vermelde voorwaarden‭, ‬de mogelijkheid tot het bestellen‭ ‬van één of meerdere woninginspecties en de daarbij horende rapporten‭ (‬plaatsbeschrijvingen‭) ‬en documenten‭, ‬overeenkomstig de procedures en instructies opgesteld door CheckNet‭. ‬Onderhavige algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op bestellingen die uitgevoerd worden door een erkend CheckNet expert‭. ‬De data die hierbij verzameld en opgeslagen worden door de erkende experten van CheckNet‭, ‬blijven exclusieve eigendom van CheckNet‭. ‬Professionele klanten kunnen daarnaast‭, ‬na aanvaarding door CheckNet‭, ‬ook‭ ‬gebruik maken van de CheckNet Rental Inspector app‭. ‬Dit gebruik is onderhavig aan specifieke licentievoorwaarden die geen deel uitmaken van onderstaande voorwaarden met uitzondering van artikel 12‭.‬

2‭.‬ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die op het CheckNet platform geplaatst wordt‭, ‬ongeacht of deze‭ ‬gebeurt via de website of een ander communicatiekanaal‭, ‬waaronder e-mail‭, ‬dat ter beschikking gesteld wordt‭. ‬Deze algemene voorwaarden leggen de modaliteiten van de dienstverlening vast van CheckNet en zijn partners‭.  ‬Elke bestelling bij CheckNet houdt de‭ ‬voorafgaandelijke kennisname en aanvaarding in van deze algemene voorwaarden die bij de bestelbon als bijlage worden gevoegd en‭ ‬eveneens consulteerbaar zijn bij het plaatsen van een bestelling via de website en sluit uitdrukkelijk de toepassing van de eventuele eigen voorwaarden van de besteller uit‭.
Het dienstencontract tussen de besteller en CheckNet wordt afgesloten bij bevestiging van de bestelling‭. ‬CheckNet kan voor de uitvoering van de overeenkomst een beroep doen op externe partners‭.‬

3‭.‬ CheckNet gaat met de besteller een inspanningsverbintenis aan om de woninginspectie(s‭) ‬op een degelijke en professionele manier‭ ‬uit te voeren‭. ‬De rol van CheckNet beperkt zich enkel tot het inspecteren‭, ‬beschrijven en registreren van de vaststellingen‭. ‬CheckNet kan nooit gehouden zijn tot het herstellen of verbeteren van de vastgestelde gebreken‭. ‬CheckNet is evenmin gehouden ervoor‭ ‬te zorgen dat opgemaakte plaatsbeschrijvingen en de daarbij horende rapporten en documenten effectief ondertekend worden door de huurpartijen‭.‬

4‭.‬ CheckNet stelt naar aanleiding van de bestelling een uitgebreid verslag van de inspectie op‭. ‬Dit verslag is een momentopname van‭ ‬de toestand van het pand op het moment van de inspectie‭. ‬Eventuele klachten over de dienstverlening dienen schriftelijk en met‭ ‬een duidelijke omschrijving binnen de 5‭ ‬werkdagen bezorgd te worden aan CheckNet‭. ‬Vertraging in de uitvoering van de dienstverlening kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding en/of boete‭.‬

5‭.‬ Om een correcte uitvoering door CheckNet te verzekeren dient de besteller ervoor te zorgen dat
a‭. ‬ Alle faciliteiten aanwezig zijn teneinde de uitvoering van een correcte en volledige inspectie te garanderen‭;‬
b‭.‬ De werkomstandigheden waarin de inspectie dient te gebeuren beantwoorden aan alle wettelijke vereisten inzake hygiëne en veiligheid‭;‬
c‭. ‬ De te inspecteren ruimtes en apparatuur veilig en toegankelijk zijn voor de inspecteur‭, ‬en dat alle voor te leggen elementen‭ (‬zoals sleutels‭, ‬meterinformatie‭, ‬etc‭.) ‬voorhanden zijn‭;‬
d‭. ‬ De besteller‭, ‬één of beide huurpartijen of één van hun afgevaardigden aanwezig is‭, ‬of CheckNet in de gelegenheid stelt toegang te verkrijgen tot de te inspecteren ruimtes‭.‬

In geval aan voorgaande zaken tekortgekomen wordt dan kan CheckNet geenszins een correcte en volledige uitvoering en opleveringstermijn garanderen en worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht‭.‬
Het verplaatsen van de afspraak is kosteloos mogelijk tot 24‭ ‬uur voor de geplande datum en aanvangsuur‭. ‬Indien de uitvoering van‭ ‬de plaatsbeschrijving‭ – ‬om welke reden dan ook‭ – ‬te wijten aan de besteller en/of een derde niet kan doorgaan op de geplande datum‭  ‬en aanvangsuur‭, ‬dan zal de verantwoordelijke voor deze annulering een‭  ‬forfaitaire schadevergoeding van‭ ‬€85‭ ‬excl‭. ‬btw verschuldigd zijn aan CheckNet‭. ‬CheckNet behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen indien‭ ‬de werkelijk geleden schade de forfaitaire vergoeding overstijgt‭. ‬Hieronder zijn begrepen‭ ‬‮–‬‭ ‬doch niet beperkt tot‭ – ‬de volgende‭ ‬omstandigheden‭: (‬i‭) ‬het niet kunnen verlenen van toegang tot het pand‭; (‬ii‭) ‬bij uittrede het pand nog niet ontruimd hebben zodat‭  ‬er geen inspectie volgens de regels van de kunst kan uitgevoerd worden‭,… ‬Het staat de verantwoordelijke in elk geval vrij om met alle‭   ‬middelen het tegendeel aan te tonen‭. ‬In het geval dat de annulering te wijten zou zijn aan CheckNet en/of de aangestelde expert‭, ‬dan staat het de schadelijdende partij vrij om een vergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade mits de werkelijke schade‭  ‬wordt bewezen‭, ‬doch zonder dat de vergoeding het bedrag van‭ ‬€85‭ ‬excl‭. ‬BTW kan overschrijden‭.‬

‭ 6‭.‬  De tarieven van CheckNet zijn altijd opvraagbaar op de website www.checknet.be en desgevallend het professionele account‭. ‬De vermelde prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden‭. ‬Indien een bestelling geplaatst wordt‭, ‬geldt de prijs die op dat moment van toepassing is‭. ‬Eventuele extra kosten‭ (‬zoals bijvoorbeeld uitzonderlijke verplaatsingskosten‭, ‬kosten voor afhalen en terugbrengen van sleutels‭, ‬‮…‬‭) ‬zijn altijd ten laste van de besteller of de betrokken huurpartijen‭. ‬De besteller is verantwoordelijk voor‭ ‬de ingave van de samenstelling van het pand en aangezien de prijs op basis hiervan bepaald wordt‭, ‬behoudt CheckNet zich het recht om‭, ‬indien de ingave niet overeenstemt met de werkelijke samenstelling van het pand‭, ‬de prijs op basis van de werkelijke samenstelling te bepalen en aan te rekenen aan de besteller of de huurpartijen‭, ‬afhankelijk van de geselecteerde facturatiemethode‭.‬

7‭.‬ In geval van voorafbetaling ontvangt de besteller of de betrokken huurpartijen een betalingsuitnodiging per email‭. ‬Betaling kan‭ ‬gebeuren op elektronische wijze op de website of per overschrijving‭. ‬In elk geval dient de voorafbetaling te gebeuren binnen een‭ ‬termijn van 3‭ ‬werkdagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging teneinde een correcte en tijdige uitvoering te garanderen‭. ‬Elk‭ ‬eventueel protest dient schriftelijk en gemotiveerd binnen de 8‭ ‬dagen na betaaluitnodiging te gebeuren per aangetekend schrijven‭.‬

8‭.‬ De consument heeft het recht om een binnen een termijn van 14‭ ‬dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen‭. ‬De herroepingstermijn verstrijkt 14‭ ‬dagen na de datum waarop de bestelling werd bevestigd‭. ‬Om de herroepingstermijn in te roepen volstaat het om de mededeling m.b.t‭. ‬de herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken‭. ‬Als de consument wenst‭ ‬dat CheckNet start met zijn opdracht tijdens de herroepingstermijn‭, ‬dan moet hij bij de uitoefening van het herroepingsrecht aan CheckNet zijn redelijke kosten vergoeden‭. ‬CheckNet moet deze kosten bewijzen‭. ‬De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument‭, ‬en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra CheckNet de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd‭. ‬Dit herroepingsrecht komt niet toe aan professionele klanten‭.‬

9‭.‬ Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 30‭ ‬kalenderdagen‭.‬
Elk eventueel protest dient binnen de 8‭ ‬dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren per aangetekend schrijven‭.‬‭ ‬Indien de facturen niet tijdig betaald worden‭, ‬zal een eerste herinnering gratis en op een duurzame drager worden verstuurd‭. ‬De‭ ‬kosten voor bijkomende herinneringen bedragen 7,50‭ ‬euro‭, ‬vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten‭. ‬Indien de factuur niet wordt betaald binnen de termijn van 14‭ ‬kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de eerste herinnering aan de besteller of huurpartijen‭, ‬zoals uitdrukkelijk vermeld in de eerste herinnering‭, ‬zullen vanaf de‭ ‬kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering aan de besteller of huurpartijen‭, ‬wordt verzonden‭, ‬afhankelijk van de geselecteerde facturatiemethode‭, ‬verwijlinteresten verschuldigd zijn overeenkomstig de Wet van 2‭ ‬augustus 2002‭ ‬betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding‭. ‬Bij het uitblijven van betaling binnen de voorziene betalingstermijn in de eerste herinnering‭, ‬behoudt CheckNet zich het recht om zonder voorafgaande melding de eventuele toegekende kortingen te annuleren voor alle openstaande en toekomstige facturen‭. ‬De besteller of huurpartijen verbinden er zich toe de door CheckNet opgelegde betalingsmodaliteiten te respecteren‭. ‬De facturen worden naar het gekend e-mailadres van de besteller of huurpartijen verstuurd‭, ‬tenzij desbetreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk vraagt om de facturen per post‭ ‬te versturen‭.‬

10‭.‬ CheckNet behoudt zich het recht voor de toekomstige dienstverlening op te schorten en nieuwe bestellingen te weigeren indien de‭ ‬besteller en/of de huurpartijen de overeengekomen betalingsvoorwaarden‭, ‬procedures en/of instructies niet respecteert‭.‬

11‭.‬ CheckNet is de exclusieve titularis van alle gebruikersrechten van intellectuele en auteursrechterlijke aard die verbonden zijn‭ ‬aan de CheckNet applicatie(s‭), ‬websites en aanverwante diensten en producten‭. ‬Ook de betrokken databanken zijn beschermd door zowel de auteurswet als door de wetgeving ter bescherming van de databanken en de wettelijke bescherming van de producenten van databanken‭.‬

12‭.‬ Uitzonderlijk en mits goedkeuring door CheckNet‭, ‬kan een professionele klant die een lopende overeenkomst heeft voor het gebruik‭ ‬van de CheckNet Rental Inspector app‭, ‬een uittredende plaatsbeschrijving bestellen en laten uitvoeren door een CheckNet expert‭,‬‭ ‬dewelke gebaseerd is op een beschrijving van het pand die eerder door de professionele klant zelf werd opgemaakt in de CheckNet‭ ‬Rental Inspector app‭. ‬De professionele klant gaat er daarbij mee akkoord dat de data van de voorgaande beschrijving(en‭) ‬tijdelijk ter beschikking gesteld worden van CheckNet en na de uittrede terug ter beschikking kunnen gesteld worden van de professionele klant voor verder gebruik‭. ‬Andere combinaties en uitwisseling van data tussen CheckNet en de professionele klant zijn echter‭- ‬behoudens andere schriftelijke afspraken‭ – ‬uitgesloten‭.‬

13‭.‬ Indien enige bepaling‭ (‬of deel daarvan‭) ‬van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn‭, ‬zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepalingen dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht‭. ‬In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel‭ ‬en de strekking van de oorspronkelijke bepaling‭.‬

14‭.‬ De overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen worden beheerst door het Belgisch Recht‭. ‬Alle betwistingen‭ ‬aangaande de interpretatie‭, ‬zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen‭, ‬zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel‭ ‬van CheckNet‭.‬

15‭.‬ Alle vermelde leveringstermijnen en data zijn schattingen en CheckNet verplicht zich niet tot enige specifieke levertijd of leveringsdatum‭. ‬Overschrijding van de vooropgestelde leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding‭, ‬noch tot afhouding‭, ‬noch tot annulering van de lopende levering‭.‬

16‭.‬ Een opdracht voor een plaatsbeschrijving is bedoeld bij start of einde van het huurcontract of voor aanvang werken‭. ‬Indien gebruik gemaakt wordt van een combi-bestelling‭, ‬zijnde een intrede en een uittrede tegelijk besteld en betaald volgens de aangeduide‭ ‬manier‭, ‬is de geldigheid van de voorziene uittrede expertise beperkt tot het einde van het huurcontract met een maximumduur van‭ ‬9‭ ‬jaar‭ .‬
Geen partij is aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden die de nakoming van deze overeenkomst verhinderen en die niet aan‭ ‬één der partijen zijn toe te rekenen‭. ‬Indien CheckNet de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen niet‭, ‬niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van‭ (‬maar niet beperkt tot‭) ‬overmacht‭, ‬vreemde oorzaak‭, ‬fout van een derde en/of de klant‭, ‬ongeval‭, ‬staking‭, ‬technische panne‭, ‬weersomstandigheden‭, ‬‮…‬‭, ‬dan heeft CheckNet de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren‭, ‬dan wel de overeenkomst‭ ‬door middel van een schriftelijke mededeling aan de besteller te beëindigen‭, ‬zonder dat daardoor een recht op schadevergoeding in hoofde van de klant ontstaat‭. ‬

17‭.‬ CheckNet behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen in het kader van de uitbreiding van het dienstenpakket aangeboden door CheckNet‭. ‬In voorkomend geval worden de aangepaste algemene voorwaarden gepubliceerd op www.checknet.be‭.‬

18‭.‬ De contractuele aansprakelijkheid van CheckNet is beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de betrokken bestelling‭, ‬behoudens afwijkende wettelijke bepalingen‭. ‬Andere dan louter contractuele schade ingevolge de dienstverlening van CheckNet is beperkt tot het verzekerd bedrag aan lichamelijke en stoffelijke schade‭. ‬CheckNet verbindt zich hiertoe haar burgerlijke aansprakelijkheid ten allen tijde te verzekeren‭. ‬In geen geval zal CheckNet aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade‭, ‬daaronder begrepen doch niet gelimiteerd‭, ‬de bedrijfsschade‭, ‬de gederfde winst of het verlies van verwachte omzet of verlies van data‭, ‬geleden door de klant of enige derde‭.‬

CheckNet - plaatsbeschrijvingen expert

Bedrijvencentrum De Kien
Nijverheidskaai 3/0021 | B-8500 Kortrijk
+32 (0)2 219 07 70 | info@checknet.be


RPR Gent, afdeling Kortrijk | KBO 0627.908.813

© 2024 | CheckNet